Профил на купувача 


I. Процедури по ЗОП – няма


II. Публични покани – няма


III. Директни възлагания – няма


IV. Актуализация на текущи договори – няма


V. Предварителни обявления – няма


VI. Вътрешни правила

1. Вътрешни правила по ЗОП – заповед за възлагане

2. Вътрешни правила по ЗОП – заповед за планиране, организиране и провеждане

3. Профил на купувача – заповед

4. Профил на купувача – вътрешни правила

5. Правила по ЗОП

5.1. Вътрешни правила по ЗОП 2018 – за възлагане

5.2. Вътрешни правила по ЗОП 2018 – за планиране, организиране и провеждане

6. Заявка

7. Контролна карта


VII. Становища на АОП – няма


VIII. Предварителен контрол на АОП – няма