СЕПТЕМВРИ 2002

Театър 199 обявява анонимен конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса (до 5 действащи лица) на съвременна тематика.


Условия за участие в конкурса:
Конкурсът е анонимен. 
Върху текста, трябва да е изписано само заглавието на пиесата. Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
1. заглавието на творбата, 
2. името на автора;
3. неговият ЕГН.  

Пиесите, участващи в конкурса трябва:
– да са до пет действащи лица;
– да предполагат спектакъл не по-дълъг от 90 минути;
– да са на съвременна тематика.

Те не трябва да са:
– публикувани на хартия, в Интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.

Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба; 

Награди:
Журито може да отличи не повече от една пиеса.
Награден фонд: Една награда от 3500,00 лева. 

Задължение на Театър 199:
Да осъществи сценична реализация и постановка  на драматургичния текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Срокове:
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 14.02.2003 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 14.02.2003 г.  и да бъдат адресирани както следва: София 1000; ул. Славянска 8; Театър 199; 

Постъпващите по пощата текстове трябва да носят надписа: За Конкурса „Славка Славова“.