ДЕКЕМВРИ 2006

Театър 199 обявява конкурс на името на голямата българска актриса Славка Славова за написване на камерна пиеса (до четири действащи лица) на съвременна тематика.

Наградният фонд е 5000 (пет хиляди) лева.


Задължение на Театър 199:
Да осъществи сценична реализация на спечелилия конкурса драматургичен текст на своята сцена не по-късно от 12 месеца от датата на обявяване на резултатите от конкурса.

Условия:
Пиесите, участващи в конкурса, трябва да предполагат спектакли не по-дълги от 90 минути.

Те не трябва да са:
– публикувани на хартия, в Интернет или на електронен носител;
– участвали в други конкурси за драматургия;
– поставяни на сцена.

Авторите:
– не трябва да са по-възрастни от 39 години;
– могат да участват в конкурса само с една творба;
– с участието си в конкурса авторът на отличената пиеса поема задължението да не предоставя права за публичното ѝ представяне на друг театър в срок от 12 месеца след излизане на премиерата в Театър 199.

Провеждане на конкурса:
Журито ще отличи не повече от една пиеса.
Конкурсът е анонимен.
Върху текста трябва да е изписано само заглавието на пиесата.

Текстът трябва да е придружен от запечатан плик, съдържащ следната информация:
1. Заглавието на творбата;
2. Трите имена на автора;
3. ЕГН-то на автора.

Срокове:
Текстовете трябва да постъпят в Театър 199 не по-късно от 28.02.2007 г. Текстове, изпратени като препоръчана пратка по пощата, трябва да носят клеймо с дата не по-късна от 28.02.2007 г. и да бъдат адресирани:

София 1000;
ул. Славянска 8;
Театър 199;
За Конкурса „Славка Славова“.

Резултати:
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2007 г. на специална пресконференция с участие на медиите, както и на уеб страницата на Театър 199. За повече информация: тел. 02/9870-972 (от 14.00 до 16.00 ч.).